i

Schooluren

maandag, dinsdag en donderdag
Voormiddag: 8.50 - 12.00 uur
Namiddag: 13.05 - 15.50 uur

woensdag
voormiddag: 8.50 - 11.35 uur

vrijdag
voormiddag: 8.50 - 12.00 uur
namiddag: 13.05 - 15.00 uur

Speeltijden, middagspeeltijd

Elke voormiddag:
10.30 - 10.45 uur

Maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag:
14.45 – 15.00 uur

Vrijdagnamiddag:
14.20 – 14.35 uur

Voor- en naschools toezicht

‘s Morgens vanaf 8.35u.
’s Avonds: tot 16.05u op maandag, dinsdag en donderdag
tot 11.50u op woensdag
tot 15.15u op vrijdag

Middagpauze


12u00 tot 13u05 Keuze uit lunchpakket op school of thuis eten.

Voor- en naschoolse opvang

De ouders kunnen beroep doen op de 'Buitenschoolse Kinderopvang' georganiseerd door het ‘FERM’.

Ons opvoedingsproject

Pedagogisch project

Een school met een eigen kijk op "leren en opvoeden"

Ouders verwachten - terecht - veel van de school.
Zij zijn dan natuurlijk de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kind. Maar als school willen wij ons steentje hierin bijdragen. Binnen het geheel van werken met de kinderen ligt naar onze mening de voornaamste taak in het onderwijzen en dus het begeleiden in het 'leren' van de ons toevertrouwde kinderen.
Met dit leren bedoelen we het leren in al zijn facetten : leren kennen, leren kunnen, leren zijn en leren samenleven. M.a.w. ons leer - en opvoedingsproject is gericht op het totale kind. Door onze didactische aanpak en door het creëren van een krachtige leeromgeving willen wij ervoor zorgen dat onze kinderen steeds 'zin hebben in' en 'uitgedaagd worden tot' leren en leven. De basis om dat te realiseren is het welbevinden van de leerlingen.
Wij streven daarom in onze school naar een sfeer waarbinnen kinderen zich goed voelen.
Zo kunnen zij zich, op een unieke wijze, vanuit een positief zelfbeeld en in een sfeer van vertrouwen ontplooien zowel op cognitief als op socio-emotioneel en psycho-motorisch vlak. In de kleuterschool kan ieder kind, rekening houdende met zijn of haar beginsituatie, groeien op een eigen wijze.
De honger aanwakkeren naar 'groeien door te leren' is een hoofddoel. Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de ervaringswereld van het kind. Daarbij helpen we de kinderen vooral te leren hoe ze zelfstandig keuzes kunnen maken. In de lagere school bouwen wij hierop verder.
Wij willen elke leerling optimale kansen geven in dat leerproces.
Het werken met de gehele klas, het groepswerk en het gedifferentieerd werken moeten leiden tot het beheersen van de leerstof.Hierbij mogen leerlingen weten dat ze fouten mogen maken en dat ze daaruit kunnen leren.
Zij beseffen dan al snel welke hun individuele mogelijkheden en beperktheden zijn. De cijfers die bij de evaluatie en de rapportering worden gegeven spelen hierin een eigen rol. Het kunnen omgaan met deze mogelijkheden en beperktheden werkt het opbouwen van het nodige basisvertrouwen in de hand.
Wij wensen immers dat de leerlingen na de lagere school hun weg vinden en meekunnen in het verder onderwijs om daarna als kritisch denkende en handelende personen gelukkig te leven in onze samenleving.
De basis voor het leren zijn de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid zoals ze vertaald werden in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het VVKBaO.

Een school met een democratische ingesteldheid

Personeel en ouders kunnen alleen werken aan het leerproces bij de kinderen als ze weten dat ieder er zijn eigen stem mag hebben. Als leerkrachtengroep werken wij in de school aan een sfeer waarin het verschillen van mening een springplank kan zijn om als groep te groeien.
Belangrijke beslissingen groeien vanuit de dialoog en in gezamenlijk overleg met het schoolteam, schoolbestuur en andere participanten. Eens er een beslissing is, wordt deze door iedereen loyaal gerespecteerd. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school is er een grote openheid naar de ouders toe. De betrokkenheid o.a. van het oudercomité, bij het geheel van de schoolwerking staat hier borg voor.

Een school die waarden doorgeeft.

Onze school wil de leerlingen helpen om te groeien als mens om zo een eigen plaats in de maatschappij te vinden. Het aanbieden van waarden, geïnspireerd door het christelijk geloof, zijn daarvoor essentieel.
Deze waarden zijn noodzakelijk om de nodige sociale vaardigheden te verwerven. Het voorleven van de door ons vooropgestelde waarden en normen vergt een regelmatige en open dialoog met elkaar. Zorg voor iedere leerling, vooral voor de op een of andere gebied zwakke leerling, staat voorop. Pestgedrag op school wordt zo snel mogelijk aangepakt.

Een school die wil groeien in onderwijscompetentie

Wij wensen uit te gaan van onze eigen mogelijkheden en beperktheden als groep en als individu. Als collega's durven wij aan mekaar raad vragen en competenties uitwisselen om te groeien als een professionele leergemeenschap.

Praktijkgerichte nascholing zorgt ervoor dat ons onderwijzen blijft evolueren. Het groeien in de eigen competenties als leerkracht en als team is de beste waarborg voor een blijvende groei bij de leerlingen.

De pijlers van ons opvoedingsproject

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst, voor onze kinderen en voor onszelf.Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en... leven vanuit het evangelie.Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.

1 ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven: zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden.We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

2 ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

3 ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben, zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf.We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groepzoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

4 ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

Om uw kind te helpen groeien, willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden.Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezighoudt.Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven ‘neen’ zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

5 ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt, want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk.We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is.

6 ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten.Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals de medewerkers van het CLB en steun van de lokale gemeenschap.Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep.Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen

 De Regenboog is het symbool van liefde voor mens en natuur.
Vanuit deze overtuiging dragen wij met goesting de zorg voor de kinderen van onze school.
Wij gaan uit van het positieve in ieder kind en zetten in op de harmonische ontwikkeling volgens de principes van het handelingsgericht werken.

Door rekening te houden met de individuele mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling creëren we een leeromgeving waarin alle kinderen zich goed in hun vel voelen ongeacht hun sociale afkomst, religie, geslacht, intellectuele capaciteiten, gezondheid,…

We streven naar een sfeer van vertrouwen en een open en eerlijke communicatie. Met alle betrokken partijen wordt overlegd en samengewerkt : oudercontacten, kindgesprekken, MDO’s, ….

In zo’n ongedwongen sfeer kunnen leerkrachten bij collega’s terecht met grote en kleine zorgvragen. De leerkracht wordt ook ondersteund door extra materialen, zorgcoördinator, directie, CLB en externen om een zo groot mogelijke draagkracht te bekomen.

Het is de verantwoordelijkheid van het hele team, met de klastitularis als spilfiguur, om te zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin elk kind vol zelfvertrouwen zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Diversiteit: onze kinderen aan het woord.